Algemene Voorwaarden LiVeStijl

Artikel 1 Over LiVeStijl

LiVeStijl is een eenmanszaak, gevestigd aan de Marchantstraat 12 te (5344 SG) Oss. Mijn naam is Lisa Verhoeven en ik ben de trotse eigenaresse van LiVeStijl.
Het adres van de website is www.LiVeStijl.nl
Je kunt mij op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail: info@livestijl.nl
 • Telefonisch: +31-6-11214641 (tevens via WhatsApp)
 • Facebook: https://www.facebook.com/LiVeStijl
 • Instagram: https://www.instagram.com/LiVeStijl
 • Via het contactformulier op de website

KvK-nummer:83618171
BTW-nummer:NL003849941B71

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen vaker voor. Hieronder vind je de uitleg van deze begrippen.
Met de begrippen ik, mij en mijn, bedoel ik:

 • LiVeStijl , zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Ik ben de fotograaf en gebruiker van deze algemene voorwaarden en/of;
 • De door mij, Lisa Verhoeven, aangestelde en/of ingehuurde derde(n).

Met jij, je en jouw bedoel ik de wederpartij, mijn klant. Jij bent een consument of zakelijke klant. Als consument ben jij de natuurlijk persoon, niet handelend in beroep of bedrijf. De zakelijk klant is de rechtspersoon of de natuurlijk persoon handelend in beroep of bedrijf. Jij bent in ieder geval de partij aan wie LiVeStijl een aanbod/offerte uitbrengt en/of met wie LiVeStijl een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

Met het begrip partijen bedoel ik jou en mij samen.

Met een dag bedoel ik een kalenderdag en niet een werkdag.
Spreek ik over een dienst, bedoel ik een opdracht; iedere op grond van een overeenkomst door mij te verrichten of verrichtte werkzaamheid.

Met schriftelijk bedoel ik op papier of per e-mail.

Met een werk, doel ik in deze algemene voorwaarden een fotografisch werk.

Een fotografisch werk is een werk, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw (Auteurswet 1912), dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Met openbaarmaking bedoel ik het openbaar maken in de zin van art.1 jo 13 Aw. Met verveelvoudigen art.1 jo 12 Aw.

Onder herroepingsrecht versta ik de mogelijkheid die jij als consument hebt, om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op stand. De bedenktijd is de termijn waarbinnen jij gebruik kan maken van je herroepingsrecht. De consument is daarbij de natuurlijk persoon, niet handelend in beroep of bedrijf. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing voor de zakelijke klant.

Een overeenkomst op afstand is een overeenkomst die tussen jou en mij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem, voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken van communicatie op afstand. Met andere woorden: Ik ben niet samen met jou fysiek in een ruimte aanwezig geweest bij en/of tijdens het sluiten van de overeenkomst.

Met aanbod bedoel ik alle aanbiedingen en/of offertes, in de meest brede zin van het woord.

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle offertes, zo ook op alle overeenkomsten die ik met jou sluit. Ook wanneer er sprake is van meerwerk of een vervolgopdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Als ik met jou afspraken maak die afwijken van deze algemene voorwaarden, geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. Je kunt je niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met mij.

Ik mag de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Als ik dat doe, zal ik jou dat vooraf laten weten. Als het om ingrijpende wijziging(en) gaat en jij je hier niet in kunt vinden, heb jij het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval breng ik de arbeid en/of dienstverlening die ik voor jou heb verricht, tot het moment van ontvangst van de ontbinding in rekening, op basis van het geldende uurtarief, dan wel naar rato.

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met mij sluit.

Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

Als ik niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlang, leidt dit er niet automatisch toe dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn, of dat ik op enige wijze het recht verlies om in andere gevallen wel strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Aanbod, overeenkomst en bevestiging

Plan ik een adviesgesprek met je in, dan is dit gesprek ter kennismaking. Adviesgesprekken zijn in beginsel gratis. Aan (de inhoud van) dit gesprek kun jij nooit rechten ontlenen.

Op de website vind je een groot deel van het aanbod van LiVeStijl . Dit aanbod is voorzien van alle noodzakelijke uitleg die jij nodig hebt om te kunnen beslissen of jij mijn aanbod accepteert of niet.

Het aanbod is in beginsel vrijblijvend. Mocht een aanbod toch een bepaalde geldigheidsduur hebben of indien er (extra) voorwaarden verbonden zijn aan mijn aanbod, dan zal ik dit uitdrukkelijk en schriftelijk vermelden.

Het kan ook zijn dat ik een offerte op maat voor jou maak. Deze offerte stel ik dan samen aan de hand van jouw wensen en alle informatie die jij aan mij verstrekt. Ik verwacht dan ook van jou dat jij mij alle relevante informatie geeft, die van belang kan zijn bij de uitvoering van de opdracht.

Heb ik voor jou een samengestelde offerte gemaakt, ben ik niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte ervan, als jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Met een samengestelde offerte, bedoel ik, dat ik jou in één offerte, een combinatie van meerdere diensten of opdrachten aanbied.

In beginsel vraag ik jou geen vergoeding voor het opstellen van een offerte.

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in het aanbod, dan ben ik niet gebonden aan dit aanbod.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die jij met mij sluit.

Een overeenkomst komt tot stand;

 • nadat jij mijn aanbod en/of offerte én de algemene voorwaarden schriftelijk hebt aanvaard en;
 • de totstandkoming van de overeenkomst door mij aan jou is bevestigd en;
 • jij hebt voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden;
 • tenzij ik het aanbod binnen 5 dagen na jouw aanvaarding alsnog herroep.

Met het aanvaarden van mijn aanbod ga jij een betalingsverplichting aan.

Tenzij partijen anders overeenkomen, eindigt de overeenkomst van rechtswege nadat de dienst volledig werd uitgevoerd zoals overeengekomen, de eventuele producten conform bestelling zijn geleverd en het totale factuurbedrag werd overgeboekt naar de rekening van LiVeStijl.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijnen/levering

Ik zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ik mag de opdracht naar eigen technisch – en creatief inzicht uitvoeren.

Datum, tijdstip en locatie worden in onderling overleg met jou bepaald. Op locatie dien jij al het nodige te doen en ook te laten, wat redelijkerwijs nodig is om de opdracht tijdig en op juiste wijze mogelijk te maken en uit te voeren. Ik behoud het recht om wachttijd (extra) in rekening te brengen.

Ik mag bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van (de diensten) van derden. Mocht dit extra kosten met zich meebrengen, zal ik jou hier tijdig over informeren.

Als ik al met jou bepaalde uitvoering/leveringstermijnen overeenkom, dan zijn deze termijnen altijd indicatief, tenzij partijen dit uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Een overeengekomen uitvoeringstermijn begint ook pas te lopen op het moment:

 • dat ik van jou alle gegevens, documenten, materialen en/of informatie heb ontvangen, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en/of;
 • indien partijen dat zijn overeengekomen, ik jouw (aan)betaling heb ontvangen op de rekening en/of;
 • jij hebt voldaan aan (eventuele) overige gestelde voorwaarden.

Tot dat moment, heb ik het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als hier kosten uit voortvloeien, dan breng ik deze bij jou in rekening. Hiervoor hanteer ik het, op dat moment geldende, uurtarief.

De overeenkomst(en) die ik met jou sluit leid(t)(en) tot een inspanningsverplichting en nooit tot een resultaatverplichting. Ook kan ik niet garanderen dat ik en/of de foto’s aan jouw verwachtingen voldoen. Een verwachting is immers subjectief.

De overeenkomst voer ik enkel ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan de inhoud van de door mij verrichte werkzaamheden geen rechten verlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Artikel 6 Meerwerk

Meerwerk kan ontstaan door bepaalde omstandigheden of feiten, die niet bekend waren op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst of dat de overeenkomst in onderling overleg wordt gewijzigd. Ook kan meerwerk ontstaan doordat jij niet of niet tijdig de gegevens, documenten, materialen en/of informatie conform artikel 5 hebt aangeleverd. Als je extra of aanvullende diensten of werkzaamheden wenst af te nemen, kan dit ook leiden tot meerwerk. Meerwerk wordt op basis van het geldende uurtarief in rekening gebracht, tenzij ik hierover met jou andere afspraken maak.

Artikel 7 Fotografie en resultaat

Ik doe mijn uiterste best om rekening te houden met jouw (specifieke) wensen. Ik kan natuurlijk nooit garanderen dat het resultaat ook volledig jouw smaak is.

Ik lever het werk af in de door mij gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door mij slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, niet beperkt tot het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en/of zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg en na goedkeuring van mij mogelijk.

Het maken van een eerste selectie uit het geschoten fotomateriaal is exclusief voorbehouden aan mij. Jij kunt nooit aanspraak maken op de r(a)(u)w(e) bestanden.

Artikel 8 Prijzen en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

 • inclusief btw;
 • exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
 • exclusief eventuele kosten die ik maak bij het uitvoeren van de opdracht;
 • exclusief reis- en parkeerkosten.

Ik heb het recht mijn prijzen tussentijds aan te passen. Zonder overeenkomst kun jij in ieder geval geen rechten ontlenen aan een eerder gecommuniceerde prijs.

Mijn facturen ontvang je uitsluitend digitaal.

Ik heb het recht jou om een aanbetaling te vragen. Zodra de aanbetaling is bijgeschreven, is de door jou opgegeven datum pas definitief gereserveerd voor jou.

Kom ik overeen dat jij achteraf mag betalen, dan hanteer ik een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij ik uitdrukkelijk anders overeenkomen met jou. Jij dient het (volledige) bedrag, inclusief btw, over te boeken op de bankrekening en wel binnen de betalingstermijn.

De foto’s worden in ieder geval pas geleverd nadat ik het volledige bedrag conform overeenkomst heb ontvangen.

Ik heb het recht om voor de (eventuele) vergoeding voor mijn/(de) diensten (van derden) als ook voor jouw bestelling (extra) foto’s, fotoalbums en/of aanverwante producten een aanbetaling of volledige vooruitbetaling te vragen. Zodra ik de (aan)betaling op de rekening heb mogen ontvangen, wordt de bestelling in behandeling genomen.

Als jij niet op tijd betaalt, dan zal ik jou hierop wijzen. Dan krijg jij nog eens een termijn van 14 dagen om aan jouw betalingsverplichting te voldoen. Als jij dan nog steeds niet hebt betaald, ben jij na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat jij het bedrag alsnog voldoet. De door mij gemaakte buitengerechtelijke incassokosten breng ik ook bij jou in rekening.

Deze incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,00
 • 5% over de volgende € 5.000,00
 • Telkens met een minimum van € 40,00

Zolang jij de factuur nog niet of niet volledig hebt betaald, behoud ik de volledige eigendom (eigendomsvoorbehoud) voor alle afgeleverde en nog af te leveren werken/goederen. Eventuele beschadigingen en/of het teniet gaan van deze werken/goederen zijn volledig voor jouw risico en rekening.

Artikel 9 Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen zonder toestemming van de maker.

Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen aan mij of mijn licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen.

Als jij mij voorschrijft bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie te gebruiken, dan is het jouw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je altijd een geldige licentie hebt voor het gebruik daarvan. Jij vrijwaart mij van alle aanspraken in verband met de voornoemde gegevens, documenten, materialen en /of informatie.

Het plegen van onderzoek door mij naar het bestaan van mogelijke intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door jou geleverde materialen maakt geen deel uit van de overeenkomst.

Bij het verveelvoudigen en of openbaarmaking van een werk, neem jij altijd mijn persoonlijkheidsrechten in acht conform art.25 lid 1 sub c en d Aw.

Tenzij het werk zich daar niet voor leent, heb ik het recht mijn naam (LiVeStijl) op of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, heb ik het recht de werken te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden, waaronder, website, portfolio, social media, drukwerk en artikelen.

Elk gebruik door jou, dat niet schriftelijk is overeengekomen, beschouw ik als inbreuk op mijn intellectueel eigendomsrecht.

Voor iedere inbreuk op een van mijn intellectuele eigendomsrechten breng ik driemaal de gebruikelijke (licentie)vergoeding (voor een dergelijke vorm van gebruik) in rekening, waarbij ik niet het recht op vergoeding verlies van eventuele overige geleden schade, waaronder directe- en indirecte schade, alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten.

Zonder mijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, mag jij het werk niet verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken en/of wijzigen. Daarnaast mogen de foto’s niet door derden worden bewerkt en mag er ook geen gebruik van filters (o.a. Instagram) en dergelijke worden gemaakt.

Artikel 10 Licenties

Wanneer je volledig hebt voldaan aan jouw verplichtingen uit de overeenkomst verkrijg jij een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het resultaat conform overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, is dit gebruik in ieder geval beperkt tot openbaarmaking binnen de huiselijke kring.

Heb ik niets bepaald over de omvang van de licentie, heb jij het recht tot éénmalig gebruik ervan, in ongewijzigde vorm.

Licenties zijn niet overdraagbaar aan derden. Jij mag dan ook geen sub-licenties verlenen aan derden.

Artikel 11 Garanties

Ik sta ervoor in dat mijn producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Ik garandeer dat het door mij geleverde resultaat geen inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van een derde, een en ander met inachtneming van artikel 9.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Ik ben uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel vermeld.

Ik ben enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als je mij onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, mij daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen en ik na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkom.

Ik ben niet aansprakelijk voor:

 • Jouw fouten of tekortkomingen in de informatie, gegevens of het materiaal dat je mij hebt voorgeschreven of verstrekt;
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen;
 • Fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
 • Fouten of tekortkomingen door wijzigingen in het resultaat door jou en/of door jou ingeschakelde derden;
 • Taalkundige en/of grammaticale fouten in het resultaat;
 • Kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken/producten die niet door mij geleverd zijn.

Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze overeenkomst.

Ik ben enkel aansprakelijk voor aan mij toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is volledig uitgesloten. Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst is voltooid.

Na het voltooien van de opdracht heb ik geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. De door mij gemaakte selectie van het fotomateriaal, zal ik wel voor een termijn van maximaal twee (2) jaar bewaren.

Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en mij, behoudens opzet of grove schuld aan mijn zijde.

Indien er schade ontstaat aan de fotograaf, een ingehuurde derde en/of aan apparatuur van een van de partijen, door jouw handelen of nalaten of dat van iemand die bij jou hoort, heb ik het recht deze schade op jou te verhalen.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan mij worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan mijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komen (overmacht).

Artikel 13 Overmacht

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan mij worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan mij/LiVeStijl , noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komen.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop ik geen enkele invloed kan uitoefenen en waardoor ik niet in staat ben om mijn verplichtingen conform overeenkomst na te komen.

Is er sprake van overmacht aan mijn zijde, dan heb ik de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Ik zal jou hierover schriftelijk informeren. Als nakoming door overmacht langer dan twee maanden onmogelijk is of blijvend onmogelijk is, dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden door een van de partijen. Ik behoud daarbij het recht reeds verrichte dienstverlening bij jou in rekening te brengen. Ik heb in een overmachtssituatie geen verplichting tot het vergoeden van enige schade aan jou. Ik adviseer jou om je, indien mogelijk, tegen dergelijke risico’s te verzekeren.

Artikel 14 Herroepingsrecht, annuleren en verplaatsen

Wanneer jij als consument mijn aanbod hebt geaccepteerd via een overeenkomst op afstand, heb je 14 dagen de (bedenk)tijd om de overeenkomst te ontbinden. Ik mag jou vragen naar de reden, maar je bent niet verplicht om mij deze te geven. Vindt de fotoshoot binnen de 14 dagen na jouw acceptatie plaats, stem jij er uitdrukkelijk mee in dat je afziet van je bedenktijd.

Door het inroepen van dit recht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Heb jij inmiddels een (aan)betaling overgeboekt op mijn rekening, zul jij deze binnen 14 dagen, volgend op de dag waarop jij de herroeping hebt gemeld, retour ontvangen op de rekening die bij mij bekend is. De terugbetaling is kosteloos.

Als niet-consument, kun jij geen beroep doen op het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht kan ook niet worden ingeroepen voor producten die volgens de specificatie van jou, dus speciaal voor jou of in opdracht van jou zijn gemaakt.

Je kunt gebruik maken van je herroepingsrecht, door mij dit te melden via het formulier voor herroeping of per email.

Het annuleren van een fotoshoot doe je door een e-mail te sturen naar info@LiVeStijl.nl

Annuleren fotoshoot

Annuleer jij 120 dagen voor aanvang van de opdracht de volledige overeenkomst, breng ik jou (consument) 50% van het factuurbedrag in rekening. Annuleer jij pas later, dan breng ik jou 75% van het factuurbedrag in rekening. Annuleer jij binnen 30 dagen voor aanvang van een opdracht, dan heb ik het recht jou hiervoor 100% in rekening te brengen.

Annuleren evenement

Tot 250 dagen voor aanvang van een evenement kun jij de overeenkomst kosteloos annuleren. Annuleer jij (consument) later, heb ik het recht jou het volledige factuurbedrag in rekening te brengen. Ik heb immers deze datum speciaal voor jullie grote dag gereserveerd.

Ben jij een professionele opdrachtgever (zakelijke klant), een rechtspersoon dan wel een persoon die handelt in beroep of bedrijf en annuleer jij de opdracht na de totstandkoming van een overeenkomst, heb ik het recht de overeengekomen vergoeding volledig in rekening te brengen.

Verplaatsen

Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder, maar niet uitsluitend inbegrepen, ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht uit te voeren op de overeengekomen datum, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum worden overeengekomen. Het is uitsluitend aan mij om te oordelen of er sprake is van te rechtvaardigen omstandigheden. Eventuele kosten (aan derden) die kunnen ontstaan door het verplaatsen, worden wel aan jou doorberekend. Indien de opdracht naar een nieuw jaar wordt verzet, heb ik het recht op de overeengekomen prijs de jaarlijkse verhoging in rekening te brengen.

Hoewel ik al het mogelijke zal doen om rekening te houden met te rechtvaardigen omstandigheden aan jouw zijde, betekent dit niet automatisch dat ik hier geen zakelijke hinder van ondervind. Ik reserveer immers tijdig en speciaal voor jou tijd in mijn agenda. Die momenten worden exclusief voor jou gereserveerd en ik neem dan ook geen andere opdrachten aan op dat moment.

Bij het verplaatsen van een eerder gereserveerde datum geldt dan ook het volgende:

 • De nieuwe datum is pas definitief voor jou gereserveerd nadat 50 % van het totale overeengekomen bedrag is bijgeschreven op mijn bankrekening.
 • Ontvang ik de betaling niet of niet binnen 7 dagen na jouw verzoek tot kosteloos verplaatsen, heb ik geen verplichting de datum voor jou vast te houden. Ik heb dan het recht een opdracht van een andere opdrachtgever aan te nemen. Als ik dat doe, ben ik jou geen (schade)vergoeding verschuldigd. Indien jij een verzoek tot verplaatsing binnen 120 dagen voor aanvang van de opdracht hebt aangevraagd, maar jij niet binnen 7 dagen tot betaling overgaat, wordt dit door mij als volledige annulering beschouwd en hanteer ik de normale bepalingen met betrekking tot annuleren zoals in dit artikel beschreven.
 • Nadat de opdracht in onderling overleg en na het voldoen van de gestelde voorwaarden definitief is verplaatst, met een maximum van drie keer en de opdracht alsnog geannuleerd wordt door jou (consument), heb jij geen recht op restitutie van de aanbetaling, ook niet als jij meer dan 120 dagen (250 dagen bij evenementen) voor aanvang van de opdracht alsnog annuleert.

Annuleer jij alsnog binnen 120 dagen (250 dagen bij evenementen) voor aanvang van de opdracht hanteer ik de normale bepalingen met betrekking tot annuleren zoals in dit artikel beschreven.

 • Nadat de opdracht in onderling overleg en na het voldoen van de gestelde voorwaarden definitief is verplaatst, met een maximum van drie keer en de opdracht alsnog geannuleerd wordt door jou (zakelijke klant), breng ik het volledige bedrag in rekening conform overeenkomst.

Verschijn jij niet of niet tijdig op de afgesproken datum en/of locatie, heb jij geen recht op enige vorm van restitutie of vergoeding. Ik heb daarbij wel het recht om jou het volledige bedrag in rekening te brengen.

Artikel 15 Opschorting, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

Ik heb het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te ontbinden als:

 • jij niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
 • ik na het sluiten van de overeenkomst kennis heb genomen van omstandigheden, waardoor ik een goede grond hebben te vrezen dat jij je verplichtingen niet zal nakomen;
 • door vertraging aan jouw zijde niet langer van mij kan worden verwacht dat ik de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.

Kan ik de opschorting of de ontbinding jou toerekenen, dan heb ik het recht de eventuele schade die ik daardoor lijd op jou te verhalen.

Kan ik de opschorting of ontbinding niet aan jou toerekenen en indien door mij nog geen werkzaamheden zijn verricht maar jij inmiddels wel een (aan)betaling hebt overgeboekt op mijn rekening dan zal ik deze (aan)betaling binnen tien dagen naar jouw rekening terugboeken. Zijn er inmiddels wel al werkzaamheden door mij verricht, dan houd ik het recht deze werkzaamheden in rekening te brengen op basis van het aantal gewerkte uren en tegen het dan geldende uurtarief. Heb jij inmiddels een (aan)betaling overgeboekt op mijn rekening, dan zal deze met het factuurbedrag verrekend worden of het zal in mindering worden gebracht. Blijft er daarna nog een saldo over, ten gunste van jou, dan zal ik dit binnen tien dagen naar jouw rekening terugboeken.

In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of ben je aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over je vermogen beschikken, dan staat het mij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Ik ben jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die ik op jou heb, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.

Wanneer ik voor jou bij herhaling soortgelijke werkzaamheden verricht, dan is er sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een duurovereenkomst kan door jou alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging, op voorwaarde dat jij daarbij rekening houdt met een redelijke opzegtermijn van een maand. Gedurende deze maand blijf jij de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden afnemen of ik word door jou financieel gecompenseerd. Deze financiële compensatie zal bij opzegging eenmaal het gemiddelde (maand)factuurbedrag bedragen.

Is er sprake van ontbinding en heb jij al (tussentijdse) resultaten ontvangen, dan is het jou niet (langer) toegestaan deze te gebruiken, tenzij ik (inmiddels) voor deze (tussentijdse) resultaten naar rato een financiële vergoeding heb ontvangen en ik jou daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heb verleend dat jij deze resultaten (alsnog) mag gebruiken.

Artikel 16 Geheimhouding

Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht.

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie. De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.

Ik mag het resultaat van de overeenkomst gebruiken voor promotiedoeleinden. Hierbij zal geen vertrouwelijke informatie worden gedeeld.

Artikel 17 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vind ik dat natuurlijk jammer. Ik heb een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen 7 dagen, nadat je een gebrek hebt geconstateerd, schriftelijk aan mij te melden. Je klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven. Binnen 14 dagen nadat ik je klacht heb ontvangen, ontvang je van mij een reactie.

Je geeft mij in ieder geval vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Na deze termijn van vier weken ontstaat een geschil.

Artikel 18 Parkeerkosten, kilometervergoeding en vergunningen

Jouw reis- en parkeerkosten, indien van toepassing, zijn voor jouw rekening.

Tenzij anders overeengekomen, hanteer ik een kilometervergoeding van €0,30 excl. btw (€0,36 incl. btw).

Daarnaast heb ik het recht om de parkeerkosten aan jou door te berekenen.

Mocht er sprake zijn van een vergunningsplicht aan jouw zijde, ben jij volledig zelf verantwoordelijk voor de tijdige aanvraag ervan en ook voor de eventuele gevolgen bij het ontbreken van de noodzakelijke vergunning(en).

Artikel 19 Hinderclausule

Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ik voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomst geen hinder ondervind van onder meer, bepaald (negatief) gedrag van jou, jouw gasten en/of andere aanwezige personen. Als ik of de door mij ingeschakelde derde(n) ongepast, (be)dreigend, vijandig, aanstootgevend gedrag ervaren, inclusief maar niet beperkt tot ongewenste seksuele avances, mondeling of lichamelijk gedrag van seksuele of anderszins ongewenste aard, handel ik als volgt:

 • Er wordt eerst een mondeling waarschuwing gegeven aan jou en/of aan de persoon die de hinder veroorzaakt;
 • Mocht de hinder voortduren, dan verlaat de persoon die de hinder veroorzaakt het evenement of;
 • Als hier geen gehoor aan wordt gegeven en de hinder alsnog blijft voortduren, beëindig ik mijn werkzaamheden per direct en verlaat het evenement. In dit geval beschouw ik de overeenkomst als vervuld en beëindigd.

Jij hebt geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen, noch heb jij recht op enige vorm van (aanvullende) schadevergoeding.

Artikel 20 Privacy beleid

Ik vind jouw privacy heel belangrijk en ga dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe ik dat doe, kun je lezen in mijn privacy beleid op mijn website www.LiVeStijl.nl

Jouw gegevens worden slechts opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 21 Geschillen

Op overeenkomsten tussen jou en mij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

In geval van een geschil, zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, binnen het arrondissement waar LiVeStijl is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.

Versie 1.1 oktober 2023.